STATUT

SZKOŁY  PODSTAWOWEJ NR 3

IM. JAROSŁAWA  DĄBROWSKIEGO

W KONINIE

 

WRZESIEŃ  2007

 

 

SPIS TREŚCI

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ OPRACOWANIA STATUTU.

§ 1. NAZWA SZKOŁY

§ 2.  CELE I ZADANIA SZKOŁY

CELE I ZADANIA SZKOŁY

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

FORMY OPIEKI I POMOCY UCZNIOM

WSPÓŁPRACA Z PORADNIAMI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYMI

WSPÓŁDZIAŁANIE SZKOŁY Z RODZICAMI

§ 3.  ORGANA SZKOŁY

DYREKTOR SZKOŁY

RADA PEDAGOGICZNA

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

RADA RODZICÓW

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW SZKOŁY

§ 4. ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

§ 5. ODDZIAŁY SZKOLNE

§ 6. CZAS ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

§ 7. ŚWIETLICA SZKOLNA

§ 8.  BIBLIOTEKA SZKOLNA

§ 9. INTERNAT DLA UCZNIÓW

§ 9A. STOŁÓWKA SZKOLNA

§ 10. ORGANIZACJA NAUCZANIA, WYCHOWANIA I OPIEKI

§ 11. NAUCZYCIELE I PRACOWNICY SZKOŁY

§ 12. WICEDYREKTOR

§ 13. NAUCZYCIELE WSPIERAJĄCY

§ 14. ZESPOŁY NAUCZYCIELI

§ 15. WYCHOWAWCA

§ 16. UCZNIOWIE

NAGRODY I KARY

PRZENIESIENIE DO INNEJ SZKOŁY

WARUNKI BEZPIECZNEGO POBYTU W SZKOLE

§ 16A. REKRUTACJA I PRZENOSZENIE UCZNIÓW

§ 16B. PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 17. PIECZĘCIE SZKOLNE

§ 18. CEREMONIAŁ SZKOLNY

§ 19. DOKUMENTACJA SZKOŁY

§ 20. SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

§ 21. STATUT SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

§ 22. KSZTAŁCENIE W SZKOLE DLA DOROSŁYCH

§ 23. CZAS ZAJĘĆ W SZKOLE DLA DOROSŁYCH

§ 24. ZASADY UCZĘSZCZANIA NA ZAJĘCIA W SZKOLE DLA DOROSŁYCH

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ OPRACOWANIA STATUTU

 

 

Statut opracowany został w oparciu o następujące dokumenty zasadnicze:

 

1.      Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami.

2.      Ustawa z dnia 8 stycznia 1999 r. - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego
(Dz. U. z 1999 r. Nr 12 poz. 96).

3.      Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz szkół publicznych.

4.      Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz.674)- tekst jednolity z późniejszymi zmianami.

5.      Konwencja Praw Dziecka - ratyfikowana przez Polskę 30.04.1991 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 526
i 527 z 1991 r.).

6.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (z późniejszymi zmianami)

7.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142, Nr 137, poz. 1155, z 2003 r. Nr 39, poz. 337 i Nr 116, poz. 1093, z 2004 r. Nr 43, poz. 393 oraz z 2005 r. Nr 30, poz. 252).

8.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

9.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie
warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia
z jednych typów szkół do innych.

10.  Rozporządzenie MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych z późniejszymi zmianami.

11.  Zarządzenie MEN dotyczące pracy bibliotek szkolnych (Dz. U. MEN nr 5/83).

12.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. Nr 60, poz. 279).

 

 

 

Konstrukcja statutu (podział paragrafów)  odpowiada Rozporządzeniu MEN z dnia 21 maja 2001 w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz szkół publicznych
(z późniejszymi zmianami).

Nowelizację Statutu Szkoły Podstawowej nr 3 w Koninie wprowadzono w oparciu o aktualne przepisy regulujące prawo oświatowe – stan prawny na dzień 1 września  2007 roku.

 

§ 1. NAZWA SZKOŁY

 

1.       Nazwa szkoły zawiera:

1)         Określenie: Szkoła Podstawowa

2)         Numer porządkowy: 3

3)         Imię szkoły: Jarosława Dąbrowskiego

4)         Siedziba: Siedzibą szkoły jest budynek położony w Koninie, woj. wielkopolskie, przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 44, tel. 243-34-88.

2.       Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jarosława Dąbrowskiego w Koninie jest szkołą publiczną.

3.       Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Konin.

4.       Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Poznaniu poprzez swoją delegaturę
w Koninie.

5.       Cykl kształcenia trwa 6 lat.

6.       Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczątkach i stemplach może być używany skrót nazwy.

1)         Używany skrót nazwy: SP 3 w Koninie

 

§ 2.  CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

CELE I ZADANIA SZKOŁY

1.       Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa określonych Ustawą
o systemie oświaty z dnia 7 IX 1991 r. (z późniejszymi zmianami), uwzględniając Program Wychowawczy Szkoły i Program Profilaktyczny „Bezpieczna Szkoła”, dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.

2.       Szkoła w szczególności:

1)         zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju wprowadzając go w życie społeczne przygotowuje uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich
w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności, kierując się zasadami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakiecie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka,

2)         umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i dalszego kształcenia w gimnazjum,

3)         przygotowuje uczniów do aktywnego i twórczego uczestnictwa w wybranych dziedzinach życia,

4)         upowszechnia wiedzę ekologiczną oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska,

5)         rozwija kulturę i sprawność fizyczną, odporność i wytrzymałość uczniów, kształtuje nawyki uprawiania sportu, turystyki i innych form aktywnego wypoczynku,

6)         propaguje prozdrowotne warunki życia i pracy ucznia z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,

7)         rozwija poznawcze możliwości uczniów tak, aby mogli oni przechodzić od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata,

8)         umacnia wiarę dziecka we własne siły i w zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów,

9)         rozbudza i rozwija wrażliwość estetyczną i moralną dziecka oraz jego indywidualne zdolności twórcze,

10)     umacnia poczucie tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej,

11)     zapewnia warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych,

12)     zapewnia opiekę i wspomaga rozwój dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną,

13)     uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka i troszczy się o zapewnienie mu równych szans,

14)     stwarza warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie,

15)     stwarza przyjazną atmosferę i pomaga dziecku w dobrym funkcjonowaniu
w społeczności szkolnej.

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

3.       Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów.

1)         Ocenianie i klasyfikowanie

a)                   Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia, zachowanie ucznia.

b)                  Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy, stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

c)                   Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

2)         Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

a)                   formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

b)                  ustalenie kryteriów oceniania zachowania;

c)                   ocenianie bieżące;

d)                  egzaminy klasyfikacyjne;

e)                   ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych i oceny z zachowania;

f)                   ustalenie warunków i trybów uzyskania wyższych niż przewidywanie rocznych ocen klasyfikacyjnych oraz rocznej oceny z zachowania;

g)                  ustalenia warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach
i trudnościach ucznia w nauce.

3)         Zasady oceniania:

a)                   Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz
ich rodziców o:

-        wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen
klasyfikacyjnych,

-        sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych,

-        warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej.

b)                  Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego  informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz
o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

c)                   Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.

d)                  Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informatycznej na podstawie opinii wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.

e)                   Klasyfikację śródroczną, przeprowadza się w ciągu roku szkolnego.

f)                   Klasyfikacja roczna w klasach I-III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych
i zachowania ucznia.

g)                  Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia:

-        wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

-        postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;

-        dbałość o honor i tradycje szkoły;

-        dbałość o piękno mowy ojczystej;

-        dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

-        godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

-        okazywanie szacunku innym osobom.

h)                  Śródroczną ocenę klasyfikacyjną ustala się według skali i kryteriów jak przy ocenie rocznej określonej w Statucie Szkoły.

i)                    Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od IV klasy szkoły podstawowej, ustala się wg następującej skali:

¨      wzorowe             

¨      bardzo dobre                  

¨      dobre                              

¨      poprawne            

¨      nieodpowiednie  

¨      naganne                          

j)                    Szczegółowe kryteria ocen z zachowania określa Wewnątrzszkolny System Oceniania, który stanowi integralną część Statutu Szkoły (załącznik nr 1).

k)                  Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć  edukacyjnych, jeżeli nieobecność ucznia przekracza połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia.

l)                    Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

m)                Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców na egzamin klasyfikacyjny może wyrazić zgodę Rada Pedagogiczna.

n)                  W przypadku nieklasyfikowania ucznia, w dokumentacji wpisuje się „nieklasyfikowany".

o)                  Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna
z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

p)                  W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

-        w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

-        w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania — ustala roczną klasyfikacyjną ocenę z zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów.

q)                  Od 1 września 2007 uczniom, którzy uczęszczają na religię do średniej ocen wlicza się także roczną ocenę uzyskaną z tego przedmiotu. 

4)         Promowanie

a)                   Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyżej. Ucznia klasy I-III szkoły podstawowej można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych opinią wydaną przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia,

b)                  Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyżej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny klasyfikacyjne końcowe wyższe od stopnia niedostatecznego.

c)                   Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu ucznia do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną oceną klasyfikacyjną  z zachowania.

d)                  Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy szóstej nie kończy szkoły.

e)                   Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku końcowej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.

5)         Organizacja i zasady przeprowadzania egzaminów poprawkowych

a)                   Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu
z plastyki, muzyki, informatyki (techniki) oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

a)                   Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim
tygodniu ferii letnich.

b)                  Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora
szkoły.

c)                   W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą: 

-       dyrektor lub wicedyrektor jako przewodniczący,

-       nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący,

-       nauczyciel prowadzący takie same zajęcia lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji.

d)                  Nauczyciel prowadzący dane zajęcia dydaktyczne - egzaminujący, może być zwolniony
z udziału w komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

e)                   Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

f)                   Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły.

g)                  Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę. Jednak uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych.

6)         Sprawdzian po sześcioletniej szkole podstawowej.

a)                   Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej i przystąpił do sprawdzianu umiejętności zdobytych w szkole podstawowej.

b)                  W klasie VI szkoły podstawowej Okręgowa Komisja Egzaminacyjna przeprowadza sprawdzian poziomu opanowania umiejętności określonych w standardach wymagań ustalonych odrębnymi przepisami.

c)                   Sprawdzian ma charakter powszechny i obowiązkowych, przeprowadzany
w kwietniu, w terminie ustalonym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

 

FORMY OPIEKI I POMOCY UCZNIOM

4.       W zakresie opieki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej szkoła w szczególności:

1)         Udziela wsparcia i pomocy uczniom, którzy z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebują pomocy;

2)         Zapewnia opiekę uczniom szkoły;

3)         Wyznaczone cele szkoła osiąga poprzez:

a)                   diagnozowanie środowiska ucznia;

b)                  rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych;

c)                   organizowanie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

d)                  podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły i wspieranie nauczycieli w tym zakresie;

e)                   podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

f)                   działalność świetlicy środowiskowej – socjoterapeutycznej;

g)                  zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej;

h)                  zapewnienie dożywiania dla uczniów w trudnej sytuacji;

i)                    organizowanie pomocy materialnej i rzeczowej;

 

WSPÓLPRACA Z PORADNIAMI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYMI

5.       Celem dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, szkoła zapewnia pomoc udzielaną przez pedagoga szkolnego oraz Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w formie:

1)         proponowania rodzicom wykonania badań dzieciom z trudnościami;

2)         wydawania orzeczeń o odroczeniu lub przyspieszeniu obowiązku szkolnego, nauczaniu indywidualnym;

3)         spotkań terapeutycznych (logopedii, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych);

4)         otaczania indywidualną opieką ucznia, zapewniając mu poczucie bezpieczeństwa i własnej wartości w środowisku rówieśniczym.

 

WSPÓŁDZIAŁANIE SZKOŁY Z RODZICAMI

6.       Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia
dzieci oraz udzielania uczniom pomocy pedagogicznej.

1)         Rodzice mają obowiązek zgłosić dziecko do szkoły, zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia szkolne i zapewnić dziecku przygotowanie się do zajęć szkolnych.

2)         Nauczyciele na zebraniach z rodzicami informują rodziców o zamierzeniach dydaktycznych, wychowawczych w szkole i w klasie.

3)         Nauczycie informują rodziców o zachowaniu ich dzieci, postępach w nauce i przyczynach ewentualnych trudności.

4)         Nauczyciele udzielają informacji i porad rodzicom w sprawach wychowania i dalszego kształcenia ich dzieci.

5)         Rodzice mogą wyrażać opinię na temat pracy szkoły organom nadzorującym szkołę.

6)         Innymi formami współpracy z rodzicami są:

a)                   rozmowy indywidualne, wizyty w domach uczniów wraz z pedagogiem szkolnym,

b)                  wyznaczone przez dyrektora szkoły zebrania konsultacyjne z nauczycielami
poszczególnych przedmiotów.

c)                   Zebrania z rodzicami powinny być protokołowane, ponadto należy prowadzić adnotacje spotkań indywidualnych i listy obecności rodziców na zebraniach.

7.       Program wychowawczy szkoły i program profilaktyki, o którym mowa w ust. 1, uchwala Rada Pedagogiczna z porozumieniu z Radą Rodziców i po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.

 

 

§ 3.  ORGANA SZKOŁY

 

1.       Organami szkoły są:

DYREKTOR SZKOŁY

1)         Dyrektor szkoły.

a)                   kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły, reprezentuje szkołę na zewnątrz, sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza im warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego przez aktywne działania prozdrowotne,

b)                  sprawuje nadzór pedagogiczny,

c)                   realizuje uchwały Rady Pedagogicznej w ramach jej kompetencji,

d)                  dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje obsługę gospodarczą i finansową szkoły,

e)                   jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami,

f)                   decyduje w sprawie kar i nagród, występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli i pracowników szkoły,

g)                  jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rad pedagogicznych, wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych
z prawem, przekazuje Radzie Pedagogicznej wnioski z nadzoru pedagogicznego i informuje
o działalności szkoły,

h)                  kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły,

i)                    podejmuje decyzję o sprawie odroczenia obowiązku szkolnego dziecka po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej,

j)                    na wniosek rodziców dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka,
może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Dziecko takie otrzymuje świadectwo ukończenia poszczególnych klas lub ukończenia danej szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez macierzystą szkołę

k)                  współdziała ze szkołami wyższymi oraz innymi instytucjami kształcącymi nauczycieli
w organizacji praktyk pedagogicznych,

l)                    współpracuje z powstałymi organami szkoły i organem prowadzącym oraz sprawującym nadzór pedagogiczny,

m)                zapewnia odpowiednie warunki do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych
i opiekuńczych,

n)                  za zgodą organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej powołuje i odwołuje wicedyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze,

o)                  wspólnie z pedagogiem szkoły współpracuje z Kuratorem Sądowym, Sądem dla Nieletnich
i Policją.

 

RADA PEDAGOGICZNA

2)        Rada Pedagogiczna.

a)                   Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

b)                  W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

c)                   Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

d)                  W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby  zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

e)                   Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane:

-        przed rozpoczęciem roku szkolnego i po zakończeniu roku szkolnego,

-        w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów,

-        w miarę bieżących potrzeb,

f)                   Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę lub co najmniej 1/3 liczby członków Rady Pedagogicznej.

g)                  Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności 2/3 liczby członków.

h)                  Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

-        zatwierdzanie planów szkoły,

-        zatwierdzanie w komisjach klasyfikacyjnych Rady Pedagogicznej wyników klasyfikacji
i promowania uczniów,

-        podejmowania uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

-        ustalenie organizowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

i)                    Rada pedagogiczna w sytuacji nie powołania Rady Rodziców wykonuje jej zadania.

j)                    Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

-        organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych,

-        projekt planu finansowego szkoły,

-        wnioski dyrektora szkoły w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych,

k)                  Rada Pedagogiczna ustala szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia, tryb i zasady jej ustalania oraz tryb odwoławczy po uzyskaniu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców.

l)                    Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę
o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora szkoły o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole.

m)                Rada Pedagogiczna ustala regulamin swej pracy, który nie może być sprzeczny ze
Statutem Szkoły.

n)                  Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

o)                  Zebrania rady pedagogicznej są poufne.

p)                  Dyrektor szkoły zawiesza wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej niezgodnej z prawem, powiadamiając organ prowadzący szkołę i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

q)                  Protokoły z rady pedagogicznej są przyjmowane na kolejnym posiedzeniu, po wcześniejszym złożeniu podpisów przez członków rady pedagogicznej.

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

3)     Samorząd Uczniowski.

a)                   Samorząd Uczniowski tworzą uczniowie szkoły.

b)                  Zasady wybierania i działalności Samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

c)                   Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

d)                  Samorząd Uczniowski opracowuje regulamin swej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

e)                   Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej
i dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia takich jak

-        prawo do zapoznania się z programem nauczania: jego treścią, celami
i stawianymi wymogami,

-        prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

-        prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwej proporcji między wysiłkiem a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,

-        prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

-        prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej oraz rozrywkowej zgodnie
z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły,

-        prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego w tajnym, powszechnym głosowaniu.

f)                   Samorząd Uczniowski uczestniczy w rozwiązywaniu konfliktów uczniowskich przy współudziale samorządów klasowych, wychowawców klas, pedagoga i dyrektora szkoły.

 

RADA RODZICÓW

4)         Rada Rodziców.

a)                   Rada Rodziców jest reprezentacją rodziców uczniów, a jego tworzenie określa ogół rodziców szkoły.

b)                  Rada Rodziców uchwala regulamin swej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. Regulamin jest zatwierdzony przez zebranie ogólne.

c)                   Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa „Regulamin Działalności Rady Rodziców” , który ustala między innymi:

-                 Kadencję, tryb powoływania i odwoływania Rady Rodziców;

-                 Organa Rady, sposób ich wyłaniania i zakres kompetencji;

-                 Tryb podejmowania uchwał.

d)                  Rada Rodziców może wystąpić do Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

e)                   Rada Rodziców opiniuje projekt rocznego planu finansowego szkoły i uchwala
w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczy Szkoły i Program Profilaktyczny.

f)                   Rada Rodziców deleguje dwóch przedstawicieli do składu Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora.

g)                  W celu wspierania statutowej działalności szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł.

h)                  Zasady wydatkowania funduszu i jego kontroli Rada Rodziców określa w regulaminie swej działalności.

i)                    Rada Rodziców zawiadamiana jest o każdorazowym wypadku na terenie szkoły.

 

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW SZKOŁY      

2.       Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi.

1)         Ustawa o systemie oświaty oraz Statut Szkoły zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach kompetencji.

2)         Na wniosek przewodniczących i za zgodą Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego, mogą brać udział w zebraniach tych organów przedstawiciele dyrekcji szkoły, nauczycieli, rodziców i uczniów,

3)         Dyrektor szkoły jako przewodniczący Rady Pedagogicznej uczestniczy z głosem doradczym
w obradach Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, jest zobowiązany do wzajemnego przekazywania wniosków z zebrań tych organów,

4)         Wszystkie organy szkoły zgłaszają wnioski dotyczące opracowania i realizacji planu pracy szkoły,

5)         Dwukrotnie w ciągu roku (na zakończenie I półrocza i zakończenie roku szkolnego) odbywa się analityczne zebranie Rady Pedagogicznej dotyczące podsumowania pracy szkoły.
W zebraniach tych w części analizy pracy organów szkoły biorą udział ich przedstawiciele tj. Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego przedstawiając wnioski do dalszej pracy szkoły.

6)         Statut szkoły umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły:

a)                   konflikty uczniowskie rozwiązuje samorząd klasowy przy współudziale wychowawcy, następnie Samorząd Uczniowski, pedagog szkolny i Rada Pedagogiczna, ostatnim ogniwem jest dyrektor szkoły,

b)                  konflikty wśród nauczycieli, pracowników obsługi i administracji, a także rodziców rozwiązywane są odpowiednio podczas zebrań przedstawicieli Rady Pedagogicznej przy współudziale dyrektora szkoły. Decydujący głos w sprawie konfliktu posiada dyrektor szkoły.

c)                   organem odwoławczym od ostatniej decyzji dyrektora jest kurator oświaty, a w sprawach kadrowych, organizacyjnych i finansowych organ prowadzący szkołę,

d)                  organem rozstrzygającym spory kompetencyjne, wynikłe na terenie placówki jest dyrektor szkoły.

7)         Dyrektor szkoły zobowiązany jest do bieżącej informacji w różnej formie m.in.:

a)                   na zebraniach Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego,

b)                  pisemnie w formie zarządzeń i informacji dla nauczycieli i uczniów w „Księdze zarządzeń" lub w „Zeszycie komunikatów szkolnych",

c)                   na zebraniach ogólnych z rodzicami,

d)                  za pomocą lokalnego radiowęzła,

e)                   w formie ogłoszeń na tablicy ogłoszeń i gazetkach szkolnych,

f)                   wyłożenia w czytelni szkolnej materiałów istotnych dla spraw szkoły,

g)                  poprzez wychowawców i nauczycieli na lekcjach do dyspozycji wychowawcy i zebraniach
z rodzicami,

h)                  podczas dyżurów dyrektorskich.

 

§ 4. ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY.

 

1.      Statut szkoły określa organizację szkoły.

2.      W szkole organizuje się nauczanie w oparciu o plany nauczania i programy zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej.

3.      Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia pomiędzy dyrektorem szkoły (lub za jego zgodą z poszczególnymi nauczycielami) a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

4.      Na terenie szkoły organizowane są zajęcia dodatkowe dla uczniów wspomagające ich potrzeby rozwojowe. Corocznie Rada Pedagogiczna przyjmuje formę i ilość zajęć w danym roku szkolnym.

5.      Niektóre zajęcia obowiązkowe np. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, specjalistyczne
nauczanie języków obcych, koła zainteresowań mogą być prowadzone poza systemem
klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyszkolnych, a także podczas wycieczek i wyjazdów, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, w miarę posiadanych środków.

6.      Nauka w zakresie sześcioletniej szkoły podstawowej jest obowiązkowa i kończy się sprawdzianem uprawniającym do dalszego kształcenia w gimnazjum.

7.      W szkole organizuje się w ramach planu nauczania naukę religii dla uczniów, których rodzice wyrażą takie życzenie - uczestniczenie lub nie w nauce religii nie może być powodem do dyskryminacji

8.      Uczniowie wybitnie uzdolnieni w poszczególnych dziedzinach mogą kontynuować indywidualny tok nauki i być promowani jak normalnym trybem. Ponadto w szkole mogą być organizowane (w zależności od potrzeb i sytuacji finansowej szkoły) koła zainteresowań, przedmiotowe oraz inne zajęcia pozalekcyjne.

9.      Dla uczniów, u których występują deficyty rozwojowe, szkoła przygotowuje opinię i na wniosek rodziców są oni kierowani do poradni psychologiczno-pedagogicznej.

10.  Uczniowie mający trudności w nauce, wady postawy mogą być objęci działalnością zespołów wyrównawczo-kompensacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych, gimnastyką korekcyjną zgodnie z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej i lekarza.

11.  Uczniowie przebywający w szkole podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych
i pozaszkolnych organizowanych przez szkołę pozostają pod opieką nauczycieli lub wychowawców prowadzących zajęcia zgodnie z planem nauczania, planem pracy szkoły i za wiedzą dyrektora szkoły.

12.  Uczniowie przebywający na zajęciach lub wycieczkach poza terenem szkoły pozostają pod opieką nauczycieli, wychowawców zgodnie z zapisem w „zeszycie wyjść” lub zatwierdzoną przez dyrektora kartą wycieczki, biwaku.

13.  W czasie przerw międzylekcyjnych uczniowie pozostają pod opieką nauczycieli pełniących dyżur wg tygodniowego planu zajęć i dyżurów.

14.  Dyrektor szkoły może na umotywowany wniosek uczniów lub rodziców, po zbadaniu sprawy uznając zasadność wniosku, zmienić wychowawcę klasy, informując o podjętej decyzji Radę Pedagogiczną.

15.  W trakcie trwania zajęć w szkole nadzór pedagogiczny sprawują dyrektorzy zgodnie
z planem pracy.

16.  Ze względu na niedostateczną liczbę pomieszczeń w placówce dopuszcza się pracę
w systemie dwuzmianowym.

 

§ 5. ODDZIAŁY SZKOLNE

 

1.      Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział, złożony z uczniów, którzy
w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania.

2.      Liczbę uczniów w oddziale określają wytyczne organu prowadzącego.  

3.      Nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy, jeżeli średnia liczba uczniów
w każdym z tych oddziałów byłaby niższa niż 18.

4.      Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych.

5.      Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki
w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych,
w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.

6.      Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV-VI prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

7.      Podstawową formą pracy w szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone
w systemie klasowo-lekcyjnym.

8.      Liczba uczestników kół zainteresowań, zespołów oraz  innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły nie może być niższa niż  15,   a  gimnastyki korekcyjnej nie może przekraczać 12 osób.

9.      W szkole mogą być tworzone oddziały przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego.

 

 

 

§ 6. CZAS ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

 

1)         Godzina lekcyjna trwa 45 minut, a przerwy 5 lub 10 minut. Przerwa obiadowa trwa 20 i 15 minut.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

2)         Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

 

§ 7. ŚWIETLICA SZKOLNA

 

1.       Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole, organizuje się świetlicę szkolną, która jest pozalekcyjną formą opiekuńczo-wychowawczej działalności szkoły.

1)         Naboru dzieci do świetlicy dokonują w oparciu o pisemne wnioski rodziców wychowawcy świetlicy. Listę dzieci przyjętych do świetlicy zatwierdza dyrektor szkoły.

2)         Pisemne wnioski o objęcie dziecka opieką świetlicową składają rodzice do 5 września każdego roku szkolnego.

3)         Podstawowe dokumenty pedagogiczne pracy świetlicy stanowią:

a)                   dziennik zajęć z wyszczególnieniem grup wynikających ze zmianowości szkoły,

b)                  wykaz zakwalifikowanych dzieci do świetlicy,

c)                   regulamin pracy świetlicy,

d)                  plan pracy świetlicy.

4)         Obsada pedagogiczna świetlicy uzależniona jest od liczby grup świetlicowych - zgodnie
z wytycznymi organu prowadzącego szkołę.

5)         Nadzór i kontrolę nad pracownikami pedagogicznymi i niepedagogicznymi sprawuje dyrektor szkoły.

6)         Środki finansowe na zabezpieczenie działalności świetlicy mogą pochodzić z budżetu szkoły. Dopuszcza się ewentualne doposażenie świetlicy w sprzęt sportowy, zabawki i gry edukacyjne z dobrowolnych środków rodziców lub innych instytucji czy zakładów pracy.
Za prawidłową gospodarkę finansową działalności świetlicy odpowiada dyrektor szkoły.

2.       Grupę wychowawczą stanowi minimum 25 uczniów.

1)         Praca opiekuńczo-wychowawcza w świetlicy prowadzona jest w grupach z uwzględnieniem wieku uczniów, ich zainteresowań oraz zmianowości pracy szkoły.

 

§ 8.  BIBLIOTEKA SZKOLNA

 

1.       Szkoła prowadzi bibliotekę szkolną z czytelnią multimedialną oraz świetlicę.

2.       Biblioteka  jest  pracownią  służącą  realizacji  potrzeb  i  zainteresowań  uczniów,  zadań  dydaktyczno-wychowawczych  szkoły,  doskonaleniu  warsztatu  pracy  nauczyciela,  popularyzowaniu  wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz propagowania wiedzy
o regionie.

1)         Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice, a także inne osoby na zasadach określonych w regulaminie biblioteki i czytelni.

2)         Główne formy pracy biblioteki realizowane przez nauczycieli bibliotekarzy to:

a)                   gromadzenie i opracowywanie zbiorów,

b)                  udostępnianie zbiorów w czytelni i wypożyczanie przez bibliotekę,

c)                   prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego,

d)                  udzielanie porad bibliograficznych, rzeczowych, zawodoznawczych,

e)                   kompletowanie wideoteki,

f)                   aktywizacja i integracja szkolnego środowiska poprzez współdziałanie na rzecz budowy społeczności informacyjnej.

3)         Godziny przysposobienia czytelniczego nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest realizować zgodnie z planem nauczania.

3.       W bibliotece funkcjonuje Multimedialne Centrum Informacji (MCI), którego pracownikami są etatowi pracownicy biblioteki.

1)         Powołuje się stanowisko kierownika MCI.

2)         Nadzór i kontrolę nad pracownikami MCI sprawuje dyrektor szkoły.

3)         Środki na zabezpieczenie działalności MCI mogą pochodzić z budżetu szkoły. Dopuszcza się ewentualne doposażenie MCI z dobrowolnych środków rodziców lub instytucji czy zakładów pracy. Za prawidłową gospodarkę finansową działalności MCI odpowiada dyrektor szkoły.

4)         Zasady pracy MCI określa regulamin.

 

§ 9. INTERNAT DLA UCZNIÓW

 

1. Nie dotyczy

 

§ 9A. STOŁÓWKA SZKOLNA

 

1.       W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju ucznia w szkole funkcjonuje stołówka.

1)         Szkoła zapewnia uczniom możliwość spożycia co najmniej jednego ciepłego posiłku
w stołówce szkolnej w miarę posiadanych możliwości bazowych.

2)         Zasady odpłatności za żywienie dzieci w stołówce określa dyrektor szkoły w porozumieniu
z rodzicami, intendentem i kierownikiem kuchni.

2.       Personel kuchenny (kucharka i pomoc kuchenna) może korzystać z bezpłatnego wyżywienia
w czasie wykonywanej pracy.

 

§ 10. ORGANIZACJA NAUCZANIA, WYCHOWANIA I OPIEKI

 

1.       Szczegółową  organizację  nauczania,  wychowania  i  opieki  w  danym  roku szkolnym określa arkusz organizacji  szkoły  opracowany przez dyrektora szkoły (z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania) do  dnia  30  kwietnia  każdego  roku.  Arkusz  organizacji  szkoły  opiniuje  organ  sprawujący  nadzór pedagogiczny a zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

2.       W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkolę.

3.       Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

§ 11. NAUCZYCIELE I PRACOWNICY SZKOŁY

 

1.       W szkole zatrudnieni są nauczyciele i pracownicy administracyjno-obsługowi.

2.       Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

1)         Do zadań nauczycieli należy:

a)                   odpowiedzialność za życie i bezpieczeństwo ucznia,

b)                  prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego,

c)                   dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny,

d)                  wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań,

e)                   udzielanie pomocy uczniom w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych w oparciu
o rozpoznanie ich potrzeb indywidualnych,

f)                   doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej poprzez narady przedmiotowo-metodyczne, lekcje koleżeńskie, samokształceniowe.

3.       Nauczycie prowadzą działalność dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą, odpowiadają za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych ich opiece uczniów.

4.       Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks Karny.

5.       Organ prowadzący szkołę i Dyrektor Szkoły są obowiązani z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone. 

6.       Zakres pracy pedagoga ujmuje jego roczny plan pracy zatwierdzony przez dyrektora szkoły.

1)         Do zadań pedagoga szkolnego należy m.in. pomaganie wychowawcom klas i rodzicom uczniów, a w szczególności:

a)                   rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analiza przyczyn trudności
i niepowodzeń szkolnych,

b)                  kreślenie form i sposobów udzielania pomocy uczniom odpowiednio do rozpoznanych
potrzeb - odpowiada za właściwą organizację zajęć dydaktycznych dla uczniów z opiniami
i orzeczeniami poradni psychologiczno-pedagogicznej,

c)                   dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów szkoły,

d)                  działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się
w trudnej sytuacji życiowej,

e)                   wnioskowanie o kierowanie uczniów z rodzin zagrożonych patologią społeczną do placówek opieki pozaszkolnej,

f)                   udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowywaniu dzieci,

g)                  prowadzenie ewidencji uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej, pomocy korekcyjne-wyrównawczej, kształcenia specjalnego, itp.

h)                  dbanie z ramienia szkoły o przestrzeganie Konwencji Praw Dziecka,

 

§ 12. WICEDYREKTOR

 

1.       W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora.

1)         Wicedyrektorzy zastępują dyrektora w czasie jego nieobecności, wykonują zadania zlecone przez dyrektora w zakresie kierowania i zarządzania pracą dydaktyczno-wychowawczą, opiekuńczą i gospodarczo-administracyjną zgodnie z przydziałem czynności.

2)         Do głównych zadań wicedyrektorów szkoły należą:

a)                   sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad wyznaczonymi nauczycielami,

b)                  nadzorowanie pracy kół zainteresowań, przedmiotowych, zespołów wyrównawczych i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,

c)                   uczestniczenie w opracowaniu projektu organizacyjnego szkoły, planowanie imprez
i uroczystości szkolnych oraz czasu wolnego uczniów, zapewnienie ciągłości pracy szkoły, przydzielanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli,

d)                  prawidłowe rozliczanie godzin ponadwymiarowych,

e)                   współorganizowanie wyposażenia szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny,

f)                   konsultacje scenariuszy uroczystości szkolnych z nauczycielami odpowiadającymi za imprezy, inne zadania ujęte w przydziałach czynności.

2.       Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowisko kierownicze.

 

§ 13. NAUCZYCIELE WSPIERAJĄCY

 

1. Nie dotyczy.

 

§ 14. ZESPOŁY NAUCZYCIELI

 

1.       Nauczyciele mogą tworzyć zespoły samokształceniowe przedmiotów humanistycznych, ścisłych, artystycznych, edukacji wczesnoszkolnej, pracami których kierują przewodniczący powołani przez dyrektora na wniosek zespołu.

1)         Zespoły te:

a)                   organizują współpracę nauczycieli w celu uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania i korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych oraz uzgadniania decyzji w sprawie wyboru podręczników,

b)                  wspólnie opracowują kryteria oceniania uczniów oraz sposoby badania wyników nauczania,

c)                   organizują wewnętrzne doskonalenie zawodowe oraz doradztwo metodyczne dla młodszych nauczycieli,

d)                  współpracują w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,

e)                   wspólnie opiniują przygotowane w szkole autorskie, innowacyjne i eksperymentalne programy nauczania.

2.       Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły, na wniosek zespołu.

 

§ 15. WYCHOWAWCA

 

1.       Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

2.       Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3.       Zadaniem wychowawców jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami oraz:

1)         tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i w społeczeństwie,

2)         inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

3)         podejmowanie działań umożliwiających rozwiązanie konfliktów w zespole
uczniów oraz pomiędzy uczniami i innymi członkami społeczności szkolnej,

4.       Wychowawca w celu realizacji ww. zadań:

1)         otacza indywidualną opieką każdego ucznia,

2)         planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

a)                   rożne formy życia zespołowego rozwijające jednostki, integrujące zespół uczniowski,

b)                  ustala treści i formy zajęć tematycznych omawianych na godzinach do dyspozycji wychowawcy i zebraniach klasowych.

c)                   współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów,

d)                  utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,

e)                   współdziała z rodzicami w zakresie wychowania i włączenia ich w życie klasy i szkoły,

f)                   współpracuje z pedagogiem szkolnym, lekarzem, pielęgniarką, poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi specjalistami w zakresie rozpoznawania potrzeb i trudności, a także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów,

g)                  wypełnia arkusze ocen uczniów swojej klasy.

5.       Wychowawcy w swej pracy mają prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

 

 

§ 16. UCZNIOWIE

 

NAGRODY I KARY

1.       Nagrody i kary stosowane wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary

1)         Nagrody

a)                   Szkoła nagradza ucznia za:

-                 bardzo dobre wyniki w nauce,

-                 pracę społeczno-użyteczną na rzecz szkoły, klasy i środowiska,

-                 wzorową postawę i zachowanie,

-                 wybitne osiągnięcia w nauce, w zachowaniu, artystyczne i społeczne,

-                 osiągnięcia w olimpiadach i konkursach.

b)                  Nagrody stosowane wobec uczniów:

-                 pochwała wychowawcy klasy,

-                 pochwała dyrektora przed klasą,

-                 pochwała dyrektora szkoły na apelu szkolnym,

-                 na wniosek wychowawcy lub Rady Pedagogicznej pisemna pochwała wystosowana do rodziców ucznia,

-                 dyplom lub nagroda książkowa przyznawana na koniec roku szkolnego.

c)                   Nagrodę otrzymuje uczeń:

-                 klasy I-III, który swoimi osiągnięciami w nauce i zachowaniem wyróżnia się na tle klasy,

-                 klasy IV-VI, który spełnia następujące warunki:

-                 uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75;

-                 otrzymał wzorową lub bardzo dobrą ocenę ze sprawowania.

d)    Wzorowi uczniowie klas szóstych (średnia co najmniej 5,0 i wzorowe zachowanie) zostają wpisani do Złotej Księgi Szkoły.

e)    Na zakończenie każdego roku szkolnego, począwszy od roku szkolnego 2006/2007, wprowadza się możliwość przyznawania wyróżniającym się absolwentom szkoły statuetek Wiktorii. Zasady przyznawania nagrody określa "Regulamin przyznawania statuetek Wiktorii absolwentom SP 3".

2)     Kary

a)      Szkoła karze ucznia za nieprzestrzeganie postanowień Statutu Szkoły:

-         upomnieniem wychowawcy klasy,

-         upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły przed klasą,

-         upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły na apelu szkolnym,

-         przeniesieniem do równoległej klasy - na wniosek Rady Pedagogicznej,

-         przeniesieniem do innej szkoły – na wniosek dyrektora szkoły do Kuratora Oświaty.

b)      Każdorazowo o karze powiadamia się rodziców (prawnych opiekunów).

c)      Za zniszczenie mienia szkolnego płacą rodzice (prawni opiekunowie) ucznia lub
naprawiają szkody.

d)     Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby, jeżeli uczeń otrzyma poręczenie samorządu klasowego, Rady Rodziców, wychowawcy.

3)         Tryb odwoływania się od kary

a)      Uczeń ma prawo do odwołania się od kary do instancji wyższej niż ta, która nałożyła karę tj. od decyzji wychowawcy do dyrektora, a od decyzji dyrektora szkoły do Kuratora Oświaty.

 

PRZENIESIENIE DO INNEJ SZKOŁY

2.       Przeniesienie ucznia do innej szkoły.

1)         W przypadku nagminnego łamania przez ucznia wszelkich obowiązujących w szkole norm
i zasad, wtedy gdy środki wychowawcze stosowane przez szkołę, dom, inne instytucje opiekuńcze i wychowawcze nie przyniosły pozytywnego i oczekiwanego rezultatu dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły.

 

WARUNKI BEZPIECZNEGO POBYTU W SZKOLE

3.       Warunki pobytu w szkole zapewniające uczniom bezpieczeństwo.

1)         Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów oraz higieniczne warunki nauki i wychowania poprzez:

a)                   dyżury nauczycieli pełnione wg grafiku dostępnego w pokojach nauczycielskich i szkolnych tablicach ogłoszeń według regulaminu ;

-                 nauczyciel pełni dyżur na korytarzu (na boisku) wg opracowanego przez dyrekcję
i  nauczycieli w-f grafiku;

-                 w czasie dyżuru nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo uczniów a w razie nieszczęśliwego wypadku udziela natychmiastowej pomocy, wzywa pielęgniarkę, powiadamia dyrekcję szkoły
i rodziców, prawnych opiekunów dziecka;

-                 rozpoczyna i kończy dyżur punktualnie w czasie i miejscu wyznaczonym w planie dyżurów;

-                 pierwszy dyżur rozpoczyna się o godzinie 7.45, a kończy po przerwie kończącej  ostatnie zajęcia;

-                 nauczyciel pełniąc zastępstwo, zobowiązany jest do pełnienia dyżurów za nauczyciela nieobecnego, zgodnie z przyjętym grafikiem dyżurów;

-                 dyżur pełni aktywnie, śledzi czynności uczniów. Zwraca uwagę uczniom, aby nie biegali, nie hałasowali, nie popychali się, nie siadali na parapetach czy obudowach przyokiennych, nie zaśmiecali podłóg, nie przebywali bez potrzeby w toaletach, nie niszczyli majątku szkoły;

-                 odpowiada za stan urządzeń w miejscu dyżurów i pilnuje czystości;

-                 pełniąc dyżur przy szatni, nauczyciel WF zwraca uwagę na nieodpowiednie zachowania dzieci, pilnuje by podczas przerw nie wchodziły do szatni bez wyraźnego powodu;

b)                  zapewnienie opieki na zajęciach pozalekcyjnych i nadobowiązkowych;

c)                   organizowanie wycieczek szkolnych zgodnie z przepisami, ze szczególną dbałością
o bezpieczeństwo na wycieczkach, biwakach i imprezach pozaszkolnych

d)                  omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych;

e)                   kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych;

f)                   szkolenie pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

g)                  systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne,

h)                  prowadzanie egzaminu na kartę rowerową;

i)                    dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów i rodzaju pracy;

j)                    uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno wychowawczych;

k)                  równomiernego rozłożenia zajęć w każdym dniu;

l)                    nie łączenie w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego przedmiotu,

m)                opieka przedlekarska i profilaktyka zdrowotna prowadzone są na terenie szkoły na podstawie odrębnych przepisów.

 

             § 16A. REKRUTACJA I PRZENOSZENIE UCZNIÓW

1.       Zasady rekrutacji i przenoszenia uczniów.

1)         Dziecko w wieku 6 lat ma prawo do rocznego przygotowania przedszkolnego (rok zerowy).

2)         Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 18 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodziców i na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, Kurator Oświaty może zwolnić od spełniania obowiązku szkolnego dziecko, które ukończyło 15 lat.

3)         Zapisy uczniów do szkoły odbywają się w kwietniu z rocznym wyprzedzeniem,

a)                   w przypadku dzieci zakwalifikowanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną do kształcenia specjalnego, spełnianie obowiązku szkolnego może być odroczone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat,

4)         Na pisemny wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września roku kalendarzowego kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.

5)         Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.

6)         W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok.

7)         Decyzje w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły podstawowej,
w której obwodzie dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

8)         Dyrektor szkoły może zezwolić na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określa warunki jego spełniania.

9)         Do klasy pierwszej w szkole przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, które:

a)                   w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego,

b)                  objęte są zgodą na wcześniejsze przyjęcie do szkoły,

c)                   W następnej kolejności przyjmowane są na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

10)     Ostateczną decyzję w sprawie przydziału uczniów do klasy pierwszej podejmuje dyrektor szkoły.

11)     Do klasy programowo wyższej w szkole przyjmuje się ucznia na podstawie:

a)                   świadectwa ukończenia klasy programowo niższej oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł.

b)                  pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzanych na warunkach określonych w odrębnych przepisach.

c)                   Różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia.

12)     Jeżeli w klasie do której uczeń przechodzi, naucza się jako przedmiotu obowiązkowego, języka obcego innego niż język obcy, którego uczeń uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia innego oddziału w tej samej szkole, uczeń może uczyć się danego języka obcego, wyrównując we własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego.

13)     Dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego, jako przedmiotu obowiązkowego, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego języka obcego z tej samej szkoły, wyznaczony przez dyrektora szkoły.

14)     Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do:

a)                   dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,

b)                  zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkole,

c)                   zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,

d)                  zapewnienia dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą (na podstawie odrębnych przepisów) warunków określonych w zezwoleniu.

15)     Niespełnienie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

§ 16B. PRAWA I OBOWIĄZKI

 

1.       Prawa ucznia

1)         Uczeń ma prawo:

a)                   do szacunku - poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych
i koleżeńskich, wolności myśli, sumienia i wyznania, do nietykalności cielesnej,

-                 nie wolno nikomu drwić z nazwiska ucznia, jego uczuć, poglądów i przekonań, religii, wyglądu, cech usposobienia i umysłu, komentować jego stosunków rodzinnych
i przyjaźni,

-                 nie wolno zachęcać do donosicielstwa, wymuszać zeznań.

b)                  do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami, wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania na nie wyjaśnień i odpowiedzi,

c)                   do poznania zasad klasyfikowania i promowania oraz zasad przeprowadzania egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych,

d)                  do przedstawienia wychowawcy klasy i dyrektorowi szkoły, pedagogowi i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień,

e)                   do jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły - nie może to jednak uwłaczać niczyjej godności osobistej,

f)                   do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu:

-                 o przewidywanym stopniu niedostatecznym semestralnym, rocznym na miesiąc przed zakończeniem semestru/roku szkolnego,

-                 o ocenach semestralnych/rocznych z poszczególnych przedmiotów na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej,

-                 o ocenie z zachowania na tydzień przed klasyfikacyjną Radą Pedagogiczną.

g)                  do powiadamiania z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów i prac klasowych,

h)                  do odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych, świątecznych, ferii i wakacji,

i)                    do dodatkowej pomocy nauczyciela zwłaszcza wtedy, gdy nie radzi sobie z opanowaniem materiału i powtórnego w uzgodnionym terminie sprawdzenia i oceny wiedzy lub umiejętności, ma także prawo do pomocy ze strony kolegów,

j)                    do organizacji życia szkolnego i uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych,

k)                  do reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach sportowych i innych imprezach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami,

l)                    do redagowania i wydawania gazety szkolnej,

m)                do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,

n)                  do pomocy medycznej i socjalnej na zasadach określonych odrębnymi przepisami,

o)                  do wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego,

p)                  do odwołania się od wystawionej rocznej oceny z przedmiotu.

q)                  do otrzymywania stypendium motywacyjnego za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2.       Obowiązki ucznia

1)         Uczeń ma obowiązek:

a)                   Udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie.

b)                  Usprawiedliwienia (lekarskie, od dyrekcji, od rodziców) każdej godziny nieobecności
w szkole w formie pisemnej.

c)                   dbać o czysty i schludny wygląd oraz przyjęty w szkole wg określonego wzoru szkolny strój (wzór stroju uczniów określa Dyrektor Szkoły w porozumieniu z  Radą Rodziców).

d)                  Wyłączyć telefony komórkowe i nie korzystać z innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć edukacyjnych na terenie szkoły.

e)                   zachowania się w każdej sytuacji w sposób odpowiedzialny z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących norm współżycia społecznego, a w szczególności:

-                 okazywanie szacunku dorosłym i kolegom,

-                 przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności,

-                 szanowanie poglądów i przekonań innych ludzi,

-                 poszanowanie godności osobistej i wolności drugiego człowieka,

-                 poszanowania cudzej własności,

-                 zachowania w tajemnicy korespondencji i informacji o sprawach osobistych, powierzonych mu w zaufaniu, chyba, że szkodziłoby to ogółowi lub życiu i zdrowiu powierzającego,

-                 naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody,

-                 systematycznej nauki zgodnie ze swoimi możliwościami, uczęszczania na
wszystkie zajęcia przewidziane w planie lekcji.

-                 współtworzenia właściwej atmosfery w szkole opartej na zasadach solidarności, demokracji, życzliwości i wolności.

-                 godnego i kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, dbanie o piękno mowy ojczystej.

-                 podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, ustaleniom rady samorządu klasowego lub szkolnego, Rady Pedagogicznej oraz nauczycieli.

-                 dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów; uczeń nie pali tytoniu, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków i innych środków odurzających, jest czysty
i schludny.

-                 troszczenia się o mienie szkoły, jej estetyczny wygląd, staranie się o utrzymanie czystości i porządku na terenie szkoły.

 

§ 17. PIECZĘCIE SZKOLNE

 

1.       Szkoła używa poniższych pieczęci urzędowych:

1)         Pieczęć urzędowa nagłówkowa do stemplowania:

a)                   pism wychodzących ze szkoły,

b)                  zaświadczeń,

c)                   legitymacji,

d)                  planów pracy szkoły oraz dokumentów kadrowo - księgowych.

 

2)         Pieczęć mała okrągła z godłem do stemplowania legitymacji.

 

3)         Pieczęć duża okrągła z godłem do stemplowania świadectw szkolnych, nagród,dyplomów itp.

4)         Pieczęć mała nagłówkowa do stemplowania czeków gotówkowych.

 

5)         Pieczęć mała z symbolem EKD do stemplowania sprawozdań statystycznych i książeczek ubezpieczeniowych pracowników.

6)         Pieczęć mała identyfikacji podmiotów gospodarki narodowej
REGON.

 

§ 18. CEREMONIAŁ SZKOLNY

 

1.       Szkoła posiada własny sztandar.

1)         Sztandar szkoły jest wnoszony na uroczystościach:

a)                   rozpoczęcie roku szkolnego,

b)                  zakończenie roku szkolnego,

c)                   pożegnania absolwentów szkoły,

d)                  na uroczystościach typu: apel, wieczornica z okazji świąt państwowych itp.

e)                   ślubowania uczniów klas I.

2.       Szkoła posiada logo szkoły.

1)         Pole tekstowe: -        Logo szkoły jest w kształcie koła. 
-        Składa się z centralnie ułożonych liter „SP” w kolorze niebieskim. 
-        Po lewej stronie widnieje czerwony napis „Konin”, w dole litery „S” znajduje się czerwony skrót „nr 3”. 
-        Po prawej stronie znajduje się biała głowa konia – nawiązująca do herbu miasta. 
-        Tło logo w kolorze żółtym.
Wzór logo szkoły

 

 

 

 

 

 

2)         Dokumenty wewnątrzszkolne np. listy pochwalne dla rodziców, dyplomy itp. oznakowane są logo szkoły.

3.       Ceremoniał szkolny.

1)         Hymn państwowy

a)                   Hymn państwowy śpiewany jest przez uczniów na:

-                 rozpoczęcie roku szkolnego,

-                 zakończenie roku szkolnego,

-                 pożegnania absolwentów szkoły,

-                 na uroczystościach typu: apel, wieczornica z okazji świąt państwowych itp.

-                 ślubowania uczniów klas I.

2)         Jednolity strój szkolny

a)                   Od 1 września 2007 roku wprowadza się w szkole obowiązek noszenia przez uczniów w dni powszednie nauki jednolitego stroju z wyłączeniem dni uroczystości szkolnych (ceremoniał szkolny) i państwowych, gdzie obowiązuje strój odświętny – galowy.

b)                  Jednolity strój szkolny sugerowany jest również podczas wyjść uczniów poza teren szkoły – wyjścia zbiorowe, klasowe, reprezentowanie indywidualne czy grupowe uczniów
w rywalizacji koleżeńskiej i w środowisku (konkursy, zawody itp.)

c)                   Nagminne łamanie ustawowego obowiązku noszenia jednolitego stroju – mundurka szkolnego - skutkować będzie obniżeniem oceny rocznej z zachowania.

 

§ 19. DOKUMENTACJA SZKOŁY

 

1.       Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji szkolnej

1)         Przechowywanie dokumentacji określone jest odrębnymi przepisami.

2)         Dokumentacja pedagogiczna świadcząca o dorobku dydaktycznym, wychowawczym
i opiekuńczym szkoły przechowywana jest w następujący sposób:

a)                   Kronika, Złota Księga Uczniów, albumy - w gabinecie dyrektora szkoły,

b)                  taśmy wideo i płyty CD - w czytelni szkolnej,

c)                   dyplomy, puchary, podziękowania — eksponowane w gablotach klas
i organizacji, które te wyróżnienia dostały, a następnie przechowywane
w gabinecie dyrektora.

2.       Zasady gospodarki finansowej szkoły

1)         Zasady gospodarki finansowej, materiałowej i kadrowej określają odrębne przepisy.

 

§ 20. SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

 

1. Nie dotyczy.

 

§ 21. SZTATUT SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

 

1. Nie dotyczy.

 

 

§ 22. KSZTAŁCENIE W SZKOLE DLA DOROSŁYCH

 

1. Nie dotyczy.

 

§ 23. CZAS ZAJĘĆ W SZKOLE DLA DOROSŁYCH

 

1. Nie dotyczy.

 

§ 24. ZASADY UCZĘSZCZANIA NA ZAJĘCIA W SZKOLE DLA DOROSŁYCH

 

1. Nie dotyczy.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.      Statut może być nowelizowany i zmieniony w przypadku zmian w przepisach
prawa oświatowego lub zmianach istotnych dla jego uchwalenia.

2.      Nowelizacje w statucie szkoły mogą być dokonywane poprzez tworzenie jednolitego tekstu.

3.      Załącznikami do Statutu Szkoły Podstawowej nr 3 w Koninie są:

-        Załącznik nr l - Szkolny System Oceniania i Promowania.

-        Załącznik nr 2 - Program Wychowawczy Szkoły.

-        Załącznik nr 3 – Program Profilaktyczny „Bezpieczna szkoła”.

-        Załącznik nr 4 – Regulamin Rady Rodziców.

-        Załącznik nr 5 – Regulamin pracy.

-        Załącznik nr 6 – Regulamin Rady Pedagogicznej.

-        Załącznik nr 7 – Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

-        Załącznik nr 8 – Regulamin biblioteki  i czytelni szkolnej.

-        Załącznik nr 9 – Regulamin MCI.

-        Załącznik nr 10 – Regulamin świetlicy szkolnej.

-        Załącznik nr 11 – Regulamin stołówki szkolnej.